Home > Jaarrekening

Bestuursverslag

In 2016 zien we een daling van 2,7% over de geconsolideerde omzet ten opzichte van 2015. In 2015 zat nog de omzet van de verkochte Nederlandse uitzendactiviteiten. Als we daar in 2016 geen rekening mee houden, komen we uit op 3,1% autonome groei. Het resultaat laat helaas een daling zien. De tegenvallers zijn wel goed te verklaren, maar dat maakt het niet minder teleurstellend. Zeker aangezien 95% van de bedrijven goed presteert. In 2017 wordt er dan ook hard gewerkt aan het herstel van het resultaat. Enerzijds door het verder uitwerken van de lange termijn visie en anderzijds door korte termijn doelstellingen te realiseren.

Omzetontwikkeling

In 2016 is de geconsolideerde omzet gedaald van € 823,7 miljoen naar € 801,5 miljoen, een daling van 2,7%. De omzet over 2015 bevatte € 113 miljoen aan omzet van de, inmiddels verkochte, Nederlandse uitzendactiviteiten. Indien we geen rekening houden met het effect van deze desinvesteringen, de investeringen in nieuwe activiteiten en het koerseffect van de Zwitserse franc, komt de autonome groei van de geconsolideerde omzet in 2016 uit op 3,1%. De ontwikkeling van de gemanagede omzet, waar de bijdrage van de joint ventures volledig wordt meegeteld, is uitgekomen op 3,5% autonome groei. Deze positieve omzetontwikkeling is in alle landen waar Vebego actief is, terug te vinden.

In Duitsland en België, samen goed voor 19% van de gemanagede Vebego-omzet, is de groei boven verwachting geweest. De Duitse activiteiten groeien gestaag. Dit geldt voor zowel de uitzendactiviteiten als voor de facilitaire dienstverlening. Opmerkelijk is de groei van de recent opgestarte dienstverlening in de zorg in de regio Berlijn.

Ook in België is Vebego actief op meerdere fronten. Uitzenden, facilitaire dienstverlening en activiteiten in de gezondheidszorg maken het palet compleet. We zien dat vooral de activiteiten in de zorg stevig doorgroeien. De facilitaire dienstverlening heeft in 2016 in België een pas op de plaats gemaakt.

In Zwitserland laten de schoonmaak- en overige facilitaire activiteiten al jarenlang een bovengemiddelde groei zien. Ook in 2016 hebben de bedrijven qua omzet goed gepresteerd. Relatief gezien heeft het uitzendbedrijf (gespecialiseerd zorgpersoneel) het in 2016 het beste gedaan.

Eind 2015 is Vebego met een partner een joint venture gestart op de luchthaven Zürich voor dienstverlening op het luchthaventerrein en de afhandeling van vliegtuigen (waaronder de schoonmaak en de logistieke afhandeling). Over 2016 is de omzet ruim boven de € 10 miljoen uitgekomen, waarmee de totale Zwitserse activiteiten goed zijn voor meer dan 19% van de totale gemanagede Vebego-omzet.

Tot slot is in Nederland in 2016 de schoonmaakomzet gegroeid. De druk op de markt is al geruime tijd voelbaar, maar desondanks zijn de Nederlandse schoonmaakbedrijven gegroeid met 2,4%.

Bij de joint ventures die actief zijn op het gebied van huishoudelijke hulp, zien we een andere beweging. In dit segment is de omzet verder teruggelopen. Daarnaast staat de omzet bij de thuiszorg-activiteiten ook onder druk.

De ontwikkeling binnen de Publieke Sector is positief. De hogere omzet over 2016 is toe te wijzen aan zowel de facilitaire dienstverlening als aan de groenbedrijven.

Resultaatontwikkeling

Helaas houdt de resultaatontwikkeling over 2016 geen gelijke tred met de omzet. Het resultaat daalt met € 30,1 miljoen. De vergelijking met 2015 gaat niet op: in 2015 is in het Resultaat Deelnemingen het verkoopresultaat van een aantal bedrijven verantwoord. Dit verklaart de daling van deze post met € 20,0 miljoen. We betalen in 2016 € 3,5 miljoen minder financiële lasten en vennootschapsbelasting, maar ons geconsolideerde netto-omzetresultaat daalt met € 13,7 miljoen.

In het netto-omzetresultaat 2015 is € 5,2 miljoen resultaat van de verkochte bedrijven tot datum verkoop verantwoord. Ook als we deze resultaten corrigeren, valt het netto-omzetresultaat over 2016 € 8,5 miljoen lager uit. Dit lagere netto-omzetresultaat van € 8,5 miljoen is te herleiden tot een aantal oorzaken.

De eerste oorzaak is een additionele uitgave van ruim € 2 miljoen voor het ERP systeem in Nederland.

Ten tweede wordt Vebego stevig geraakt door de onophoudelijke druk op de tarieven in de thuiszorg en de huishoudelijke hulp activiteiten. Daarnaast heeft ons grootste bedrijf in deze sector een aantal operationele tegenvallers moeten incasseren. Verder zijn alle bedrijven in deze sector geconfronteerd met een reparatie van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). De afspraak is met terugwerkende kracht vanaf 2012 van toepassing. Deze in de cao afgesproken maatregel betekent een extra kostenpost. De daling van het geconsolideerde netto-omzetresultaat veroorzaakt door deze business unit is in totaal € 1,6 miljoen.

De laatste tegenvaller is de grootste. Het betreft de eerder genoemde joint venture die Vebego met een Zwitserse partner is aangegaan op de luchthaven Zürich. Door verschillende operationele oorzaken heeft deze joint venture in 2016 een fors verlies moeten noteren. Er is op korte termijn geen verbetering te verwachten. Daarom wordt het verlies over de resterende looptijd van het contract geheel in 2016 verantwoord. Vebego draagt 100% van het verlies. Samen leidt dit tot een last van € 4,9 miljoen.

Het is wrang om te moeten concluderen dat weliswaar 95% van onze activiteiten een prima prestatie hebben laten zien in 2016, maar dat het uiteindelijke resultaat bijzonder tegenvalt.

Balans

De solvabiliteit is in 2016 uitgekomen op 35,5%. De operationele kasstromen zijn flink gestegen door de toename van de kortlopende schulden. Deze toename komt onder andere door het betalingstijdstip van de salarissen en daaraan gerelateerde sociale lasten van periode 13. In 2015 was deze betaling vlak voor balansdatum, terwijl de betaling van periode 13 van 2016 vlak na balansdatum heeft plaatsgevonden. 

Er worden geen grote investeringen voor de operationele bedrijfsvoering verwacht. De vervangingsinvesteringen zijn vrijwel gelijk aan de afschrijvingen. De financiële positie van Vebego is goed. Er zijn voldoende eigen middelen om de strategische visie van de Raad van Bestuur en de onderliggende plannen van de verschillende bedrijven te financieren. Lees meer over de visie en missie van Vebego.

Risico’s en onzekerheden

Strategische risico's

De krimpende schoonmaakmarkt in combinatie met de opkomende rol van de grote maincontractors blijft een strategisch risico voor Vebego. De intense samenwerking tussen Yask (facilitair management) en Hago (facilitaire services) ziet er veelbelovend uit en is het antwoord van Vebego op deze ontwikkeling.

De ontwikkelingen in de thuiszorg zijn voor Vebego nog altijd risicovol. Het komende jaar dient het Strategisch Plan Zorg Nederland antwoord te geven op deze uitdagingen. De overheidsmaatregelen op het gebied van financiering van de zorg en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bepalen in hoge mate de keuzes die Vebego zal gaan maken. Op dit moment is nog onduidelijk in welke richting het zich beweegt.

De belangrijkste strategische risico’s zijn hiermee benoemd. De meeste operationele risico’s zijn door de bedrijven in kaart gebracht en op alle genoemde dossiers zit maximale aandacht vanuit het management.

In het jaarverslag 2015 is de ERP implementatie in Nederland en Zwitserland als risico benoemd. Belangrijkste elementen daarvan: teveel interne focus en een verstoring van het financiële proces zoals facturatie en verslaglegging. We kunnen nu stellen dat er geen ingrijpende verstoring heeft plaatsgevonden op het gebied van facturatie, verloning en verslaglegging. Het ging zeker niet vanzelf, maar er waren geen majeure incidenten. De interne focus is wel een punt van aandacht geweest en nog steeds leiden de nieuwe systemen tot veel interne aandacht.

Daarnaast liggen voor een organisatie als Vebego, waarvan de personeelskosten veruit de grootste en belangrijke kostenpost zijn, de risico’s en onzekerheden ook voornamelijk op dit terrein. Zo leidt de recente wetgeving inzake Werk en Zekerheid en Werk en Inkomen nog steeds tot een verhoging van de risico’s.

Tot slot hebben we te maken met de gevolgen en maatregelen van de aanpassingen op de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de daaruit voortvloeiende doorbetalingsverplichting tot tien jaar nadat een medewerker, na twee jaar ziek te zijn geweest, uit dienst is getreden. Dit onderwerp staat bij onze Nederlandse bedrijven nog altijd hoog op de agenda. Verschillende projectgroepen houden zich hier mee bezig. Denk hierbij ook aan het ziekteverzuimbeleid. Deze projectgroepen rapporteren rechtstreeks aan zowel het lokale management, als aan de Raad van Bestuur.

Operationele risico’s

Uit de toelichting over het resultaat 2016 is de impact van één groot contract evident. Dit risico is, achteraf gezien, onvoldoende in kaart gebracht. De Raad van Bestuur heeft het besluit genomen om het huidige beleid ten aanzien van de grote contracten te herzien en meer treden in te bouwen in de besluitvorming. Met name de risico- en kansenparagraaf zal meer aandacht krijgen.

Risicobeheersing krijgt steeds meer aandacht van het management. De naleving van wet- en regelgeving wordt enerzijds door de externe accountant gecontroleerd, anderzijds door de business controllers van de holding en binnen de RVE’s. Vebego werkt met een uitgebreide checklist waarin de belangrijkste controlepunten zijn benoemd. Deze checklist moet ieder kwartaal door de grotere bedrijven afgewerkt worden en twee maal per jaar door de kleinere bedrijven worden doorgenomen. Door middel van een steekproef controleert een business controller van de holding de afgeronde checklists, waarbij vooral gekeken wordt of de interpretatie van de regels correct is.

Als een van de risico’s benoemen we de onduidelijkheid rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA). Het verdwijnen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en het ontbreken van een duidelijke richtlijn vanuit onder andere de Belastingdienst, maakt deze wet voor Vebego, haar leveranciers en ZZP’ers een moeilijk dossier. Vebego gaat uit van strenge criteria, maar zolang de toetssteen vanuit de overheid onduidelijk is, blijft dit een risico.

Vooruitblik 2017

Herstel van het resultaat staat bovenaan de agenda van het management. Vebego heeft grote plannen op het gebied van werk en zorg. Deze plannen dienen vanuit de huidige organisatie tot stand te komen en te worden uitgewerkt, maar ook middels acquisities en investeringen in nieuwe activiteiten en verdienmodellen. Voorwaarde daarbij is wel een solide basis van het resultaat, want het familiebedrijf Vebego wil hoe dan ook een financieel onafhankelijke positie behouden.

De eerste helft van 2017 staat in het teken van de afronding van de strategische plannen per RVE (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid), waarna de Raad van Bestuur een totaal strategisch plan 2025 zal opleveren.

Het gehele jaar bestaat feitelijk uit twee parallel lopende sporen: enerzijds de verdere uitwerking van de lange termijn visie en anderzijds het realiseren van de korte termijn doelstellingen.

Voor het resultaat 2017 wordt het resultaat 2015 (zonder resultaat van de uitzendactiviteiten) verwacht.

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Tot op heden is de verhouding m/v, binnen de bezetting van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen, niet evenredig. Voor de benoemingsprocedures van de huidige leden zijn alle geschikte kandidaten beoordeeld en geselecteerd op basis van de eisen voor de posities, ongeacht hun geslacht. Voor toekomstige vacatures kijkt Vebego behalve naar de individuele eisen voor deze posities, dan ook kritisch naar de diversiteit binnen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Was getekend:


Raad van Bestuur

Ir. R.G. Goedmakers

S.M.C.E. Feijen

Voerendaal, 25 april 2017