Home > Jaarrekening

Vebego Foundation

De Vebego Foundation heeft in 2016 een bijzonder jaar doorgemaakt. De foundation heeft haar strategie geherformuleerd met als credo: ‘Samen werken aan een betere dag van morgen’.

Na een uitgebreide stakeholder dialoog waarin onze medewerkers, directeuren en RvB zijn geraadpleegd, hebben we besloten om onze programma’s en projecten in de toekomst te richten op kinderen en jongeren tot 25 jaar. Waarbij we een combinatie blijven zoeken met zorg, onderwijs en werkgelegenheid. In Nederland en België zullen we ons gaan richten op strategische samenwerking met enkele specifieke partners om voor de doelgroep met handjes en kennis het verschil te maken. Daarnaast wordt ook MIJN PROJECT gelanceerd waarbij medewerkers een financiële bijdrage kunnen aanvragen voor hun eigen vrijwilligersproject. In 2017 gaan we samen met Aqua for All onderzoeken of en hoe we een kennis- en expertisenetwerk kunnen opzetten, immers onze kennis is waardevol en daarmee kunnen we vele organisaties van dienst zijn. Daarnaast behouden we onze succesvolle bouwreizen en wordt in 2017 een nieuwe website gelanceerd.

Natuurlijk hebben we ook projecten gerealiseerd in 2016, enkele feiten op een rij:
  • Twee bouwreizen naar Vocational Training Center in Kumasi, Ghana waar we dit centrum hebben afgebouwd en de meiden nu echt een prachtig huis en opleidingsgebouw hebben. 28 ambassadeurs hebben deelgenomen aan deze reizen.

  • Twee bouwreizen naar SOS Kinderdorpen in Imzouren, Marokko. Onze 29 ambassadeurs hebben de renovatie van het kinderdorp afgerond door het Atelier d’Creatifs een nieuwe aanblik te geven. Het dorp is weer geheel bewoonbaar voor de kinderen en de moeders.

  • In Nederland hebben we meegedaan aan NL DOET van het OranjeFonds met 21 klussen en 113 deelnemers uit 19 bedrijven.

  • In Nederland hebben we samen met de IMC Weekendschool in Rotterdam het programma duurzaamheid verzorgd. De samenwerking hebben we beëindigd, in drie jaar hebben 70 collega’s les gegeven.

  • In Nederland hebben we met Social Enterprise NL samengewerkt in het BOOST programma waarin we social entrepreneurs hebben geholpen met onze kennis op uiteenlopend gebied. In totaal zijn 17 matches gemaakt waarbij we ons doel van 15 hebben behaald.

  • Ons programma SchoonPlein voor het basisonderwijs heeft een succesvolle plek gevonden in het programma www.aandeslagmetafval.nl van Nederland schoon. Via deze website is het materiaal voor alle basisscholen van Nederland beschikbaar gekomen.

Het aantal ambassadeurs van de foundation blijft groeien. Eind 2016 waren er 708 ambassadeurs.

Vebego Foundation Jaarrekening 2016

Dit is de balans van Vebego Foundation. Vebego Foundation is een stichting die zelfstandig opereert. Deze balans is niet verwerkt in de hierna opgenomen groepsjaarrekening van Vebego International. Voor meer details verwijzen wij graag naar de website www.vebegofoundation.nl.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. De vermelde bedragen zijn in duizenden euro.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vebego Foundation jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016

   
    

(in duizenden euro)

   
    

ACTIVA

31.12.2016

 

31.12.2015

    

Vlottende activa

   

Nog te vorderen/vooruitbetaald

373

 

380

    

Liquide middelen

93

 

46

    

Totaal activa

466

 

426

    

PASSIVA

   
    

Eigen vermogen

   
    

Saldo 1 januari

396

 

339

Overschot/tekort lopende jaar

16

 

57

    

Totaal eigen vermogen

412

 

396

    

Kortlopende schulden

   

Nog te betalen/vooruit ontvangen

54

 

30

    

Totaal passiva

466

 

426