Home > Jaarrekening

Samengevatte jaarrekening Vebego International 2016

1.1 Instructie voor de lezer

De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2016 van Vebego International N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te worden in samenhang met de volledige jaarrekening, waaronder de daarin opgenomen waarderingsgrondslagen en toelichting op de onderscheiden posten. De jaarrekening 2016 van Vebego International N.V. is te verkrijgen bij de vennootschap.

1.2 Uitgangspunten bij de opstelling van de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en andere financiële overzichten

De geconsolideerde jaarrekening van Vebego International N.V., waarvan deze samengevatte jaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek.

Groepsbalans per 31 december 2016 voor winstbestemming

(in duizenden euro)

         
          
          

ACTIVA

   

31.12.2016

    

31.12.2015

          
          

Immateriële vaste activa

         

Goodwill

 

4.199

    

0

  

Overige immateriële vaste activa

 

10.270

    

7.462

  
    

14.469

    

7.462

          

Materiële vaste activa

         

Bedrijfsgebouwen en

         

bedrijfsterreinen

 

13.508

    

14.865

  

Machines en installaties

 

11.775

    

11.356

  

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

10.456

    

10.623

  
    

35.739

    

36.844

          

Financiële vaste activa

         

Deelnemingen in verbonden partijen

 

11.791

    

13.030

  

Latente belastingvorderingen

 

1.663

    

2.307

  

Overige vorderingen en leningen u/g

 

1.421

    

2.365

  
    

14.875

    

17.702

          

Vlottende activa

         
          

Voorraden

         

Handelsvoorraden

 

7.306

    

5.990

  
    

7.306

    

5.990

          

Vorderingen

         

Handelsdebiteuren

 

106.139

    

96.130

  

Overige verbonden maatschappijen

 

2.889

    

2.068

  

Overige vorderingen en overlopende

         

activa

 

19.395

    

18.222

  
    

128.423

    

116.420

          
          

Liquide middelen

   

88.187

    

79.235

          
          
          
    

288.999

    

263.653

          
          
          
          
          
          

PASSIVA

   

31.12.2016

    

31.12.2015

          
          

Groepsvermogen

         

Aandeel Vebego International N.V.

         

in het groepsvermogen

 

84.560

    

54.570

  

Aandeel Vebego International B.V.

         

in het groepsvermogen

 

13.913

    

40.211

  

Aandeel derden in het groepsvermogen

 

2.469

    

617

  
    

100.942

    

95.398

          

Voorzieningen

         

Voor pensioenen

 

568

    

681

  

Voor belastingen

 

4.225

    

3.511

  

Overige voorzieningen

 

5.165

    

4.275

  
    

9.958

    

8.467

          

Langlopende schulden

         

Kredietinstellingen

 

99

    

170

  

Overige schulden

 

1.293

    

1.378

  
    

1.392

    

1.548

          

Kortlopende schulden

         

Kredietinstellingen

 

0

    

0

  

Leveranciers- en handelskredieten

 

26.276

    

26.260

  

Belastingen en premies sociale

         

verzekeringen

 

37.800

    

34.769

  

Overige schulden en overlopende

         

passiva

 

112.631

    

97.211

  
    

176.707

    

158.240

          
          
          
          
          
    

288.999

    

263.653

Groepswinst- en verliesrekening over 2016

(in duizenden euro)

      
   

2016

  

2015

       
       

Netto omzet

  

801.498

  

823.683

Kostprijs van de omzet

  

638.932

  

648.586

       

Bruto-omzetresultaat

  

162.566

  

175.097

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

  

158.366

  

157.216

       

Netto-omzetresultaat

  

4.200

  

17.881

Financiële baten en lasten

  

-587

  

-1.118

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

  

3.613

  

16.763

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-309

  

-3.256

Resultaat deelnemingen

  

5.269

  

25.303

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

  

8.573

  

38.810

Aandeel derden

  

-379

  

-511

       

Resultaat

  

8.194

  

38.299

Groepskasstroomoverzicht 2016

(in duizenden euro)

          
     

2016

    

2015

           
           

Kasstroom uit operationele activiteiten:

          

Netto-omzet resultaat

    

4.200

    

17.881

Aanpassingen voor:

          

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

    

14.592

    

10.838

- Mutaties in voorzieningen

    

1.161

    

-868

- Veranderingen in werkkapitaal:

          

. toename kortlopende vorderingen

  

-7.895

    

-13.624

  

. toename voorraden

  

-739

    

-557

  

. toename kortlopende schulden exclusief

          

kredietinstellingen

  

18.448

    

1.503

  
     

9.814

    

-12.678

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

    

29.767

    

15.173

           

Ontvangen interest

  

418

    

1.110

  

Ontvangen dividenden

  

2.469

    

2.008

  

Betaalde interest

  

-978

    

-1.855

  

Betaalde winstbelasting

  

-541

    

-3.547

  
     

1.368

    

-2.284

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

31.135

    

12.889

           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

          

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

  

-19.798

    

-17.328

  

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

  

1.323

    

1.930

  

Investeringen/desinvesteringen in

          

geconsolideerde ondernemingen

  

3.107

    

24.796

  

Investeringen/desinvesteringen in

          

niet-geconsolideerde ondernemingen

  

-4.659

    

-2.023

  

Verstrekte langlopende vorderingen

  

-74

    

-70

  

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

  

561

    

100

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

-19.540

    

7.405

     

11.595

    

20.294

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

          

Aflossingen van langlopende schulden

  

-159

    

-178

  

Betaalde dividenden

  

-5.077

    

-5.800

  

Mutatie kredietinstellingen

  

0

    

0

  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

-5.236

    

-5.978

           

Nettokasstroom

    

6.359

    

14.316

Koers- en omrekeningsverschillen

    

143

    

1.714

           

Mutatie geldmiddelen

    

6.502

    

16.030

Mutatie (de)consolidatie deelneming

    

2.450

    

-2.780

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

    

79.235

    

65.985

           

Saldo geldmiddelen einde verslagjaar

    

88.187

    

79.235

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 2,4 miljoen (2015: € 0,4 miljoen).

Verklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Raad van Bestuur van Vebego International N.V.

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2016 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Vebego International N.V. te Curaçao is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Vebego International N.V.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Vebego International N.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in punt 1.2 van de toelichting.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

  1. de groepsbalans per 31 december 2016;

  2. de groepswinst- en verliesrekening voor het jaar 2016;

  3. het groepskasstroomoverzicht voor het jaar 2016.

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Vebego International N.V. en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 25 april 2017.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Vebego International N.V. in onze controleverklaring van 25 april 2017.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Was getekend:

Eindhoven, 25 april 2017

Deloitte Accountants B.V.

Drs. H. Wieringa RA