Home >

Begrippenlijst

Begrip/term

Definitie

Artikel

Bouwreizen

Een bouwreis is een reis waarbij medewerkers van Vebego en/of business partners gedurende één week naar het project van de foundation reizen alwaar zij, samen met de lokale betrokkenen, meebouwen aan het project.

Vebego Foundation

Circulaire Economie

is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Circulaire economie als core business

Corporate Governance

(Gedrags)regels die men in acht moet nemen om binnen één organisatie een goede verstandhouding te realiseren binnen het bestuursmodel.

Corporate Governance

Corporate Governance code

(Gedrags)regels die men in acht moet nemen om binnen één organisatie een goede verstandhouding te realiseren binnen het bestuursmodel.

Corporate Governance

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een juiste evenwicht tussen mens, milieu en economie, zodat de aarde niet uitgeput raakt. Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen.

We laten ons niet afleiden, Circulaire Economie als core business, Afbakening, Duurzaamheid en mobiliteit

Duurzame inkoop

Producten, bouwwerken en diensten aanschaffen die nu en later goed zijn voor de inkopende partij, mens én milieu.

Duurzaamheid en mobiliteit

ERP-Systeem

ERP staat voor Enterprise Resource Planning en heeft als doel de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen.

Bestuursverslag, Op Koers met de nieuwe directeur IT

Geconsolideerd

Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening van het moederbedrijf van een concern, waarin de resultaten van dochterondernemingen opgenomen zijn. Voor de manier waarop geconsolideerd dient te worden en of een dochteronderneming geconsolideerd mag worden, gelden bepaalde regels.

Key Figures 2016, Bestuursverslag, Gemanaged en Geconsolideerd

IMC Weekendschool

IMC weekendschool heeft als centrale doelstelling dat jongeren geïnformeerd en gemotiveerd in het leven staan. Concreet wordt in het programma gewerkt aan drie doelstellingen, namelijk: Toekomstperspectieven verbreden; Zelfvertrouwen vergroten; Versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving.

Vebego Foundation

Impact

De mate waarin Vebego impact heeft op diverse facetten.

We laten ons niet afleiden, Bestuursverslag, Bijdragen aan een betere dag van morgen, Achtergrond transparantiebenchmark

Innovatie

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing.

Op koers met de nieuwe directeur IT, Circulaire economie als core business, Afbakening

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een jaarverslag van het bestuur, een balans, een winst-en-verliesrekening over het afgelopen jaar of een resultatenrekening, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de overige gegevens met daarbij een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Samengevatte jaarrekening Vebego International 2016, Vebego FoundationBestuursverslag

Joint ventures

Een Joint Venture is een gezamenlijke afspraak tussen twee of meerdere partijen. Zij besluiten om samenwerking in een economische activiteit te ondernemen waarbij de winst en het verlies voor rekening van beiden komt. Doorgaans resulteert een joint venture in een gezamenlijke dochteronderneming.

Key Figures 2016Bestuursverslag, Gemanaged en Geconsolideerd

Kernlanden

De landen waarop Vebego de focus legt wat betreft haar activiteiten.

Vebego bedrijven, Bestuursverslag, Markt voor zorgprofessionals overal in Europa onder druk

Key Figures

Overzicht van onze belangrijkste cijfers en feiten

Key Figures 2016

MVO

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen.

Bijdragen aan een betere dag van morgen

MVO prestatieladder

De MVO Prestatieladder heeft vijf niveaus. De vaststelling op de MVO Prestatieladder is een weergave van het MVO Managementsysteem van een bedrijf of organisatie en een momentopname van de duurzame ontwikkeling die het doormaakt.

Stakeholdersanalyse, Achtergrond transparantiebenchmark

Omzetontwikkeling

De ontwikkeling van de omzet gedurende een afgebakende periode.

Bestuursverslag, Samengevatte jaarrekening Vebego International 2016

Online

De term online wordt gebruikt als iemand is verbonden met het Internet. Wanneer de verbinding er niet is, dan ben je offline.

Stakeholdersanalyse

Participatiewet

Per 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Gevolg hiervan is dat mensen met arbeidsvermogen die voorheen de Wajong zouden instromen, nu recht krijgen op een (lagere) bijstandsuitkering en te maken krijgen met een partner- en vermogenstoets.

Werk voor iedereen

Privacy

Privacy is een ruim begrip. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht vertrouwelijk te communiceren via brief, telefoon, e-mail. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of weet van heeft. Privacy heeft met verschillende disciplines te maken, zoals ethiek, informatiekunde en rechtsgeleerdheid.

Het is vooral een cultuurverandering

Publieke sector

Een van de markten waarin wij ons begeven, hier zijn wij zichtbaar in het publieke domein

BestuursverslagWerk voor iedereen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van een organisatie en is belast met de strategische leiding van de onderneming

Bestuursverslag, Samengevatte jaarrekening Vebego International 2016, We laten ons niet afleiden

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Bericht van de Raad van Commissarissen, Corporate Governance, Bestuursverslag

Resultaatontwikkeling

De ontwikkeling van het resultaat gedurende een afgebakende periode.

Bestuursverslag, Samengevatte jaarrekening Vebego International 2016

Resultaat Verantwoordelijke Eenheden

Een cluster van Vebego-bedrijven die rechtstreeks in de markt opereren onder leiding van één directie. De RVE's ontstaan door verschillende gedreven logica; door de markt; processen of geografie. Ze zijn in ieder geval zo samengesteld dat de bedrijven binnen de RVE elkaar moeten versterken.

Stakeholdersanalyse, Afbakening, Vebego bedrijven, Key Figures 2016

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening omvat een traject waarin individuen geholpen worden om hun financiële schulden af te kunnen gaan lossen.

Financiële vitaliteit voor medewerkers

Solvabiliteit

Solvabiliteit is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Het betreft hier de samenstelling van de passivakant van de balans.

Bestuursverslag

Stakeholders

Een stakeholder of belanghebbende is elke persoon of groep die het bereiken van organisatiedoelen kan beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed. Voorbeelden van stakeholders zijn: Werknemers, investeerders, aandeelhouders, de overheid en klanten.

Stakeholdersanalyse

Sustainable Development Goals

Dat zijn zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030'. Het betreffen doelen over armoede, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Deze doelen zijn benoemd door de Verenigde Naties.

Bijdragen aan een betere dag van morgen

Transparantiebenchmark

Een Transparantiebenchmark is een Instrument van het ministerie van Economische Zaken ter bevordering van de maatschappelijke verslaggeving in Nederland. De Transparantiebenchmark geeft inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten.

Achtergrond transparantiebenchmarkAfbakening

Vitaliseren

Krachtiger maken; leven inblazen

Bijdragen aan een betere dag van morgen, Bestuursverslag

Wajong

Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen.

Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid

Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. De wet is op 1 september 2001 in werking getreden en verving de Wet persoonsregistratie (1989). De Wbp is voor een groot deel gebaseerd op de Europese dataprotectierichtlijn (95/46/EG). Deze richtlijn is in mei 2016 vervangen door de algemene verordening gegevensbescherming, maar organisaties hebben tot mei 2018 de tijd hun bedrijfsvoering aan te passen.

Het is vooral een cultuurverandering

Wet- en regelgeving

Geheel van voorschriften vanuit de Rijksoverheid.

Bestuursverslag

Wet werk en bijstand

Wet werk en bijstand was de wet die in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand regelde voor mensen die weinig of geen ander inkomen (waaronder andere uitkeringen) hebben en ook weinig of geen vermogen. De wet is per 1 januari 2015 gewijzigd en heet sindsdien Participatiewet

Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid

Wet Werk en Inkomen

Wet Werk en Inkomen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering en geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen

Bestuursverslag

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een wet die de positie van flexwerkers versterkt, mensen in de Werkeloosheidswet (WW) helpt om weer aan het werk te komen en het ontslagrecht (heeft) hervormt.

Bestuursverslag

Zorg

Een van de markten waarin wij ons begeven, hier zijn wij met onze dienstverlening zichtbaar in zowel intra- als extramurale zorg

Bestuursverslag, Visie en Missie, Ontwikkelingen in de zorg, Online zorgportaal voor afstemming mantelzorg