Home >

Lijst van afkortingen

Afkorting

Betekenis

CFO

Chief Financial Officer

CSR

Corporate Social Responsibility

ERP

Enterprise Resource Planning

HR

Human Resources

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

LOI

Letter of Intent

M&A

Mergers & Acquisitions

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NIAZ

Nederlands instituut accreditatie zorginstellingen

Nnof

Nearly New Office Facilities

OR

Ondernemingsraad

ORT

Onregelmatigheidstoeslag

PAP

Post Acquisitie Plan

PPA

Publiek-Private Allianties

RVA

Raad van Advies

RvB

Raad van Bestuur

RvC

Raad van Commissarissen

RVE

Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

RVT

Raad van Toezicht

SDG

Sustainable Development Goals

SAP

Systems Applications Products

SW

Sociale Werkvoorziening

VAR

Verklaring arbeidsrelatie

VR

Verwaltungsrat

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

WDBA

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA

Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WW

Wet Werkeloosheid

Wwb

Wet werk en bijstand