Home >

Stakeholdersanalyse

Belangen rondom de activiteiten van Vebego

Een bedrijf als Vebego staat niet ‘op zichzelf’ in de markt. Vele stakeholders hebben belang bij of hebben invloed op de activiteiten van Vebego en haar onderdelen. In de stakeholdersmatrix in de bijlage laten we zien hoe we de dialoog met onze stakeholders opzoeken en hoe we vervolgens de uitkomsten interpreteren en omzetten in acties. Als voorbeeld is de RVE Hago gebruikt. In andere RVE’s is een vergelijkbare methode te herkennen. 

De gehele keten van Hago is in kaart gebracht, van toeleverancier tot eindconsument. Echter, niet elke stakeholder heeft dezelfde mate van belang bij Hago of invloed op de activiteiten van Hago. Om meer inzicht hierin te verkrijgen heeft Hago een stakeholderanalyse uitgevoerd waarbij bij de mate van invloed op en het belang van de stakeholder bij Hago is gedefinieerd. Deze analyse is uitgevoerd op zowel de interne als externe stakeholders.  De uitkomsten van deze analyse zijn vervolgens geplot in een stakeholdermatrix. Afhankelijk in welk gebied van de matrix de stakeholder zich bevindt is een communicatieplan opgesteld.

De stakeholders die zich rechtsboven in de matrix bevinden, ‘op de organisatie betrekken’, hebben een groot belang bij én grote mate van invloed op Hago. Deze stakeholders zijn zodoende nauw betrokken bij de activiteiten van Hago, een continue stakeholderdialoog is hierbij van belang. Per stakeholder vindt er een verscheidenheid aan dialogen plaats, dit kan zowel één op één of tijdens een event met meerdere stakeholders.

Deze dialogen bieden Hago inzicht in wat verscheidene stakeholders belangrijk vinden, denk hierbij aan het milieu of sociale aspecten. Door het stellen van gezamenlijke doelen en deze doelen praktisch te vertalen in gezamenlijke initiatieven kan een kentering plaatsvinden in de keten. Een voorbeeld van zo’n  initiatief is Made Blue. Bovendien heeft Hago samen met AAFM het initiatief gestart om 2-jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor alle Nederlandse bedrijven die gecertificeerd zijn op de MVO Prestatieladder niveau 4. Het doel van deze bijeenkomst is het delen van kennis tussen gelijkgestemden. 

De RvB is zeer betrokken bij ontwikkelingen en treedt vaak op als sponsor van bijvoorbeeld online toepassingen of projectmanagement voor nieuwe start ups of verbeterprojecten. Daarnaast heeft de RvB regelmatig overleg met de grootste klanten van de Vebego bedrijven en de belangenpartijen, zoals een politiek klankbord en brancheorganisaties.